»   SESAN kuruldugu yýldan itibaren kalitesinden taviz vermeyen, müþteri odaklý politikasý Sayesinde türkiyede ve, dünyada tanýnan bir marka olmayý baþarmýþtýr. En önemli amacý, müþteri memnuniyetini esas alan çevre ve insan saðlýðýna özen gösteren, teknoloji ve yenilikleri benimsemek ve uygulamak olmuþtur.

Sesan Silivri Sentetik Dokuma Sanayi sektörünün önde gelen firmalarý arsýnda olup 1972 yýlýnda kurulmuþtur.
Profesyonel yönetim anlayýþýyla, son teknolojiye sahip üretim imkanlarýyla, aylýk 10,000,000 adet çuval 33 ülkeye ihraç edilmektedir.
Toplam 400 kiþilik personeliyle küçük ( un, kömür, kepek) çuvalýn yanýsýra MF (CF) iplik,
Dardokuma, rafya ipi, granül ve Bigbag üretimi 30,000 m2 kapalý alanda yapýlmaktadýr

Populer.net Internet Services